Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden lees je de afspraken die we met je maken over het gebruik van deze website. 

1. Definities

"Spelregels"=de volledige tekst van dit document
"Website"=de website www.museumkids.nl
"je", "jou", "jouw"=dat ben jij, de gebruiker van de website 
"wij", "ons", "onze"=De Museumvereniging, Rapenburgerstraat 123, 1011 VL Amsterdam, Postbus 2975, 1000 CZ Amsterdam, +31 (0)20-551 29 00

2. Gedragscode

Het is niet toegestaan om op de website

  • te vloeken, of kwetsende of grove taal te gebruiken;

  • andere bezoekers te discrimineren, te bedreigen, seksueel te intimideren of op andere manier lastig te vallen;

  • privé-gegevens van andere mensen te plaatsen;

  • racistische, discriminerende of pornografische informatie te plaatsen

  • illegaal verkregen informatie te plaatsen;

  • informatie te plaatsen die inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen;

  • virussen of ander materiaal waarmee ons systeem of onze software kan worden beschadigd te plaatsen;

  • reclame of andere commerciële uitingen te plaatsen.

3. Weigering toegang website

Als we merken dat jij je niet aan de gedragscode houdt of dat je niet voldoet aan een eventuele leeftijdsbeperking met betrekking tot (een onderdeel van) de website, dan kunnen wij besluiten jouw inspectierapporten niet te publiceren. Zie jij dat iemand anders zich niet aan de gedragscode houdt dan kun je dit bij ons melden door een mailtje te sturen naar: info@museumkids.nl.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie die op de Website staat is ons eigendom en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en merkrechten. De inhoud van de Website is uitsluitend bestemd voor jouw eigen, persoonlijke gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag je de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Je mag de informatie dus niet verkopen. Je mag de informatie die op de Website staat ook niet kopiëren, of bewerken. Als wij ontdekken dat informatie die door jou op de Website is geplaatst inbreuk maakt op rechten van anderen, dan mogen wij deze informatie onmiddellijk te verwijderen. Door het uploaden of aan ons toesturen van informatie verleen je ons gratis toestemming om deze informatie te gebruiken in alle media binnen de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Auteurswet.

5. Uitsluiting van garanties

Wij geven geen garanties met betrekking tot de kwaliteit en inhoud van de Website. We kunnen bijvoorbeeld niet garanderen dat de Website altijd foutloos is en geen onnauwkeurigheden of typefouten bevat. De informatie die door jou of andere gebruikers op de Website wordt geplaatst, wordt niet door ons gecontroleerd, dus wij geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van deze informatie. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor de inhoud of voor schade geleden als gevolg van het door jou lezen, plaatsen, verzenden of ontvangen van de inhoud van de Website. Je begrijpt en erkent dat wij het recht hebben om jou de toegang tot de Website te weigeren of de door jou geplaatste informatie te verwijderen, indien dit in strijd is met de Spelregels. Daarnaast geldt dat wij voor de werking van de Website afhankelijk zijn van het functioneren van het internetnetwerk en van de kwaliteit van de telecommunicatieverbinding tussen jou en ons. We kunnen om die reden ook niet garanderen dat de Website altijd beschikbaar is.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die is ontstaan door of verband houdt met de inhoud van de website, zoals schade als gevolg van het door jou lezen, plaatsen, verzenden of ontvangen van de inhoud van de Website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van met virus besmette informatie of andere schadelijke informatie die door jou of anderen op de Website is geplaatst. Tot slot aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik, de werking, het uitvallen of onbereikbaar zijn van de website.

7. Verantwoordelijkheid van je ouders

Wij willen dat het bezoeken van de website voor een ieder, met name voor kinderen, veilig is. Wij doen dan ook ons uiterste best om de kindvriendelijkheid van de website te waarborgen. Van de ouders en/of verzorgers die hun kinderen toestaan om de website te bezoeken en te gebruiken, vragen wij echter wel dat zij toezicht houden op hun kinderen en hen eventueel begeleiden. Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen en voor de beslissing welke onderdelen van de Website wel of niet geschikt zijn voor hun kinderen. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

8. Vrijwaring

Je vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van anderen voor het gebruik door jou van de website in strijd met deze spelregels. Je begrijpt dat wij beperkte invloed hebben op de aard en inhoud van de informatie die door jou of andere gebruikers op de Website worden geplaatst, of worden verzonden of ontvangen, en dat wij op geen enkele wijze het gebruik dat jij en anderen van de Website maken, controleren. Je stemt er bij deze mee in dat jij ons volledig vrijwaart voor alles wat door iemand tegen ons worden ingesteld in verband met jouw gebruik van de website of informatie afkomstig van de website.

9. Privacy

Je kunt de Website gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou als persoon identificeren of die informatie over je verschaffen. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Het kan echter voorkomen dat jij zelf bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat je informatie over jezelf invult op een online registratieformulier of wanneer je ons een e-mailbericht stuurt met een verzoek of vraag. Wij zullen jouw persoonsgegevens in dat geval strikt vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor zover dat nodig is om jouw verzoek of vraag te behandelen, om contact met je te onderhouden, of om het doel te realiseren waarvoor je jouw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld deelname aan een prijsvraag of aanmelding voor een nieuwsbrief. Wij handelen hierdoor in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden geven zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Indien je jouw persoonsgegevens of andere informatie die je aan ons hebt gegeven, wilt wijzigen of wilt verwijderen, dan kun je een mailtje sturen naar info@museumkids.nl. Vermeld daarbij duidelijk je naam en wat precies je verzoek is. Ook wanneer je niet langer informatie van ons wilt ontvangen, zoals onze nieuwsbrief dan kun je dit ons ook altijd laten weten door een mailtje te sturen naar info@museumkids.nl.

10. Slotbepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Spelregels nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Wij zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van de betreffende bepaling(en).

Op de relatie tussen jou en ons is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Spelregels zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Download de
Museuminspecteurs app!

Download de
Museuminspecteurs app!

Google Play Google Play

Waar staat het MuseumKaartnummer?

Het nummer staat rechts op de Museumkaart